• Τεχνική επίβλεψη των έργων που πραγματοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί και να επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές του έργου, τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες, τις διατάξεις της σύμβασης, τα εγκεκριμένα σχέδια καθώς και με τις γενικές αρχές της επιστήμης.
  • Τεχνική Υποστήριξη & Engineering
  • Διαχείριση επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας έργου.
  • Σύνταξη αναφορών προόδου
  • Διασφάλιση ποιότητας του έργου σύμφωνα με το Σχέδιο Ποιότητας του Έργου (σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις, τεκμηρίωση, πιστοποιητικά κ.λπ.)
  • Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας, επιθεωρώντας την εφαρμογή του ΣΑΥ στο εργοτάξιο.
  • Διατήρηση και διαχείριση αρχείων έργου
  • Διαχείριση ευρύτερης ομάδας έργου

Comments are closed.